Terug
Gepubliceerd op 03/05/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 27/04/2022 - 20:00

Mobiliteit - Zorgparkeren - Gebruiksreglement - Goedkeuring

Aanwezig: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Hendrik Schoukens, Piet Vanthemsche
Regelgeving

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de gemeenteraadszitting van 24 februari 2021 waarbij het principe van zorgparkeren werd goedgekeurd en er gevraagd werd aan de diensten dit voorstel verder uit te werken;

Omwille van de parkeerdruk vinden zorgverstrekkers niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Op deze manier gaat er soms veel tijd verloren.

Met het gemeentelijk initiatief Zorgparkeren kan een bewoner door middel van een Zorgparkeer-sticker de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrij aanbieden aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorgverstrekker die hiervan gebruik wil maken, moet in het bezit zijn van een zorgparkeerkaart. Deze kaart moet zichtbaar achter de voorruit van zijn/haar voertuig geplaatst worden en vermeld het gsm-nummer van de zorgverstrekker;

Publieke stemming
Aanwezig: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Voorstanders: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans
Onthouders: Erik O
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 1 onthouding
Besluit

Artikel 1

Het reglement Zorgparkeren, vervat onder de artikelen 2 tot en met 8, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Zorgparking: Een parkeerplaats op/ter hoogte van een inrit of voor een garagepoort, al dan niet op de openbare weg van het grondgebied Lennik, dat door de bewoner wordt aangeboden aan zorgverstrekkers met het oog op en tijdens de uitvoering van de zorg. De zorgparking moet niet gekoppeld worden aan de locatie waar de zorg wordt verleend.
 • De aanbieder: de eigenaar of huurder van een inrit of garage op het grondgebied van Lennik die een parkeerplaats ter beschikking stelt van zorgverstrekkers met het oog op zorgparkeren.
 • De gebruiker: de zorgverstrekker die een huisbezoek aflegt met een voertuig, die in het bezit is van een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en beschikt over een zorgparkeerkaart uitgereikt door de gemeente.
 • Gemeente Lennik: initiatiefnemer van het Zorgparkeren, verstrekker van de zorgparkeerkaarten en zorgparkeer-stickers.
 • De Zorgparkeerkaart: een parkeerkaart uitgereikt door de gemeente Lennik aan de zorgverstrekker en waarmee het onder de voorwaarden bepaald in huidig reglement toegestaan is te parkeren op de zorgparkingen.
 • De Zorgparkeer-sticker: een sticker, waarmee de aanbieder aan de zorgverstrekker en derden aangeeft dat hij een parkeerplaats ter beschikking stelt.

 

Artikel 3

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een zorgparking in functie van het project Zorgparkeren op het hele grondgebied van de gemeente Lennik.

Door zich aan te melden via de website www.lennik.be/zorgparkeren aanvaarden zowel de aanbieder als de gebruiker zonder enig voorbehoud het gebruiksreglement en verbinden ze zich ertoe dit na te leven.

Na aanmelding via de website ontvangt de aanbieder een Zorgparkeer-sticker en de gebruiker een zorgparkeerkaart om gebruik te maken van het Zorgparkeren.

De gemeente behoudt zich het recht om de parkeerkaart of de zorgparkeer-sticker in te trekken indien het gebruiksreglement niet wordt nageleefd.

 

Artikel 4

Rechten en verplichtingen van de aanbieder

 • De aanbieder is ten allen tijde verplicht de zorgparking-sticker duidelijk zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de parkeerplaats die ter beschikking wordt gesteld.
 • De aanbieder staat toe dat de gebruiker, die de zorgparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de inrij parkeert tijdens de duur van het huisbezoek en maximum voor een duur van 45 minuten.
 • Het ter beschikking stellen van de parkeerplaats gebeurt kosteloos.
 • Voor zover de aanbieder niet het uitsluitende genotrecht heeft van de parkeerplaats, dient hij, alvorens zijn intentie om mee te werken aan het project kenbaar te maken, schriftelijke toestemming tot medewerking aan het project van alle andere gebruikers van de parkeerplaats te hebben.
 • De aanbieder kan ten allen tijde zijn medewerking aan het project stopzetten. De aanbieder dient dit desgevallend te melden aan de gemeente en de zorgparking-sticker te verwijderen.

 

Artikel 5

Rechten en plichten van de gebruiker

 • Iedere natuurlijke persoon die zorg verstrekt op het grondgebied van de gemeente Lennik en in het bezit is van een RIZIV nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap kan een zorgparkeerkaart aanvragen bij de gemeente Lennik. Bij de aanvraag dient de aanvrager zijn inschrijvingsbewijs of RIZIV-nummer voor te leggen.
 • De gebruiker is verplicht een geldig telefoonnummer van een mobiel toestel dat de gebruiker tijdens zijn huisbezoek bij zich heeft te vermelden op de zorgparkeerkaart. Wanneer dit telefoonnummer wijzigt, moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de website van de gemeente Lennik en een nieuwe zorgparkeerkaart aanvragen. Een zorgparkeerkaart zonder actueel telefoonnummer is ongeldig, onbruikbaar en moet teruggestuurd worden naar de gemeente Lennik.
 • De zorgparkeerkaart dient tijdens het gebruik duidelijk zichtbaar in de wagen aangebracht te worden.
 • Van de zorgparkeerkaart mag enkel gebruik gemaakt worden met het oog op en tijdens de duur van het verstrekken van de zorg en maximum voor een duur van 45 minuten.
 • De gebruiker moet te alle tijde de verkeersregels naleven. Verkeersboetes moeten door de gebruiker worden betaald. Zijn voertuig mag geen hinder veroorzaken voor fietsers of voetgangers.
 • De zorgverstrekker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek van de aanbieder.
 • De zorgparkeerkaart heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand vanaf de datum van uitreiking.
 • Op naam van de gebruiker kan er slechts één zorgparkeerkaart terzelfdertijd actief zijn.
 • De zorgverstrekker is verplicht de zorgparkeerkaart terug te bezorgen aan de gemeente Lennik wanneer hij/zij de deelname aan het project Zorgparkeren stopzet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de zorgparkeerkaart.
 • Het is de gebruiker niet toegelaten:
  • Een inrij op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan: de zorgparkeerkaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie.
  • De zorgparkeerkaart te gebruiken buiten het kader van dit project, bijvoorbeeld door de parkeren op een inrij zonder zorgparkeer-sticker.
  • Misbruik te maken van de zorgparkeerplaatsen, bijvoorbeeld door deze te gebruiken indien men geen zorg verstrekt.
  • De inrij te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de zorgparkeerkaart vermeld staat.
  • Op welke wijze ook, een inrij te reserveren of zich te laten voorbehouden.
  • Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van de inrij.
  • De zorgparkeerkaart te laten gebruiken door derden.

 

Artikel 6

Rol en verantwoordelijkheden van de gemeente Lennik

 • De gemeente Lennik is initiatiefnemer van het project Zorgparkeren, wat impliceert dat ze een oproep doet naar zorgverstrekkers en aanbieders.
 • Alleen de gemeente Lennik is gemachtigd om de zorgparkeerkaarten en de zorgparkeer-stickers te verstrekken. Bij vaststelling van misbruiken kan de gemeente de inlevering van de zorgparkeerkaart en/of zorgparkeer-sticker eisen.
 • De gemeente Lennik kan bij de uitvoering van het project Zorgparkeren op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevallen van schade van welke aard of oorzaak ook aan de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen.
 • Dit reglement kan ten allen tijde door de gemeente Lennik worden aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het Zorgparkeerproject.

 

Artikel 7

Slotbepalingen

 • De zorgparkeerkaart biedt een parkeermogelijkheid maar biedt geen garantie op parkeren.
 • De zorgparkeerkaart is enkel geldig voor een deelnemende parkeerplaats, die kenbaar gemaakt is met een zorgparkeer-sticker.
 • De zorgparkeerkaart verleent geen rechten om te parkeren in zones waar dit niet is toegestaan (vb. een zorgparkeerkaart geeft niet het recht om in een straat waar beurtelings parkeren geldt aan de kant van de straat waar het in een bepaalde periode niet toegestaan om te parkeren toch te stationeren).
 • De politie blijft bij eventuele conflicten over het gebruik van de parkeerplaats bevoegd en kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.

 

Artikel 8

Inwerkingtreding

 • Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en treedt in werking overeenkomstig de bepalingen van artikel 288 van het decreet lokaal bestuur.
 • De gemeente informeert de inwoners en zorgverstrekkers over het Zorgparkeren via verschillende communicatiekanalen.

 

Artikel 9

De gemeente Lennik staat in voor het ontwerp en de aanmaak van de zorgparkeerkaart en zorgparkeer-sticker.

De zorgparkeer-stickers en zorgparkeerkaarten kunnen worden afgehaald aan het onthaal van het gemeentehuis of ze worden toegestuurd per post.