Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 22/06/2022 - 20:00

Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Koenraad Ameys, Filip Rooselaers
Regelgeving

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 40, §3 en art.41, tweede lid, 2°;

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11 quater §3 en §4; 13, 14/0, 14/1, 20, 27 bis §2 en 37 bis §2;

Gelet op het decreet betreffende de leerlingbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;

Gelet op het overleg in de schoolraad van 13 juni 2022;

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

Feiten, context en argumentatie

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ;

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op datum 23 juni 2021 aan actualisatie toe is;

Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;

Publieke stemming
Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Anaïs Nies
Voorstanders: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2021 wordt opgeheven.

Artikel 2:

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 3:

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4:

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die jaarlijks ondertekenen voor akkoord.