Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 22/03/2023 - 21:00

Financiën - Retributie op het reinigen van wegen door de technische dienst - Goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Viviane Tielemans, raadslid
Aanleiding

Het lokaal bestuur Lennik wenst de mogelijkheid te voorzien om kosten te verhalen op eigenaars indien zij bij werken de openbare weg vervuilen en niet reinigen. Hierdoor moet soms de technische dienst opgevorderd worden om de openbare weg te reinigeren.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40§3 & 41, alinea 2, 14°;

Regelgeving:

  • Grondwet, artikel 173;
  • het algemeen politiereglement, in het bijzonder hoofdstuk 2 betreffende de openbare netheid.
Feiten, context en argumentatie

Overeenkomstig artikel 13 van het algemeen politiereglement is diegene die de openbare weg vervuilt gehouden om deze onmiddellijk te reinigen;

Nog volgens artikel 13 houdt de gemeente zich het recht voor om op kosten en op risico van de vervuiler de reinigingswerken uit te voeren, in het geval dat de vervuiler nalaat om de openbare weg te reinigen.

Op uitdrukkelijk verzoek kan de vervuiler ook een beroep doen op de gemeentelijke technische uitvoerende dienst voor het reinigen van de openbare weg (vervuilingen t.g.v. aarde, achterlaten van klein afval), evenwel rekening houdende met de planning en reguliere werking van de technische uitvoerende dienst;

De technische dienst beschikt over het nodige materiaal om deze reinigingswerken uit te voeren. Indien dit niet zo is, zal de technische dienst het nodige materiaal huren en deze factuur verhalen op de eigenaar.

Rekening houdende met de inzet van de middelen (rollend materiaal, personeel, materialen en producten) van de technische dienst is het aangewezen een retributie te heffen op het leveren van deze bijzondere prestaties;

Het voorliggend reglement is niet van toepassing is op het weghalen van gestort afval dat reeds gereglementeerd wordt door de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019;

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Filip Rooselaers, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Kristien Van Vaerenbergh, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:

Er wordt een retributie geheven voor het reinigen van de openbare weg door het technisch personeel van het gemeentebestuur overeenkomstig artikel 13 van het algemeen politiereglement:

1) ambtshalve wegens nalatigheid van de overtreder;

2) op uitdrukkelijk verzoek van de bevuiler (natuurlijke persoon, rechtspersoon).

Artikel 2:

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 150 euro, voor het gebruik van het rollend materiaal en inclusief het uurloon van de bestuurder. Vergen de prestaties meer dan één uur werktijd, wordt de retributie vermeerderd met een bedrag van 75 euro per uur per begonnen uur. De vermelde bedragen zijn incl. BTW.

De retributie wordt in voorkomend geval verhoogd met de kosten van de gebruikte materialen en producten.

De aangerekende duur van de prestaties is gelijk aan de tijd die verloopt tussen het uur van vertrek en het uur van terugkeer in de gemeentelijke werkplaats.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk om de dienstverlening verzoekt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de verontreiniging van de openbare weg.

Artikel 4 :

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. De retributie dient betaald te worden via overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na toezending van het betalingsverzoek.

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal het verschuldigde bedrag worden ingevorderd op basis van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 of via een procedure bij de burgerlijke rechtbank.

Artikel 5:

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.

§ 2. Voorliggende beslissing alsook de inhoud ervan, wordt conform artikel 285, §1, 1° en 286, §1, 1° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bekendgemaakt op de website van de gemeente. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan, conform artikel 330 van het Decreet lokaal bestuur.