Terug
Gepubliceerd op 20/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 15/02/2023 - 20:00

Omgeving/Burgerzaken - Huisnummering - Gemeentelijk reglement inzake de toekenning van huis- en busnummers - Goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Aanleiding

De wijze van toekenning van huisnummers moet worden vastgesteld in een gemeentelijk reglement. Dit reglement bevat tevens de bepalingen hoe en waar huisnummers moeten worden aangebracht. Omwille van de veiligheid wordt het verplicht om reflecterende huisnummers aan te brengen bij nieuwe of te hernummeren gebouwen.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 en 57;
Regelgeving:
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, zoals gewijzigd tot op heden;
  • het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd tot op heden;
  • de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het houden van het bevolkingsregister van 24 juni 2010, gecoördineerde versie van kracht op heden;
  • de ministeriële omzendbrief van 4 november 2020 m.b.t. de richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer;
Feiten, context en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de nummering en de wijziging van de nummering van vergunde woningen, meergezinswoningen en andere gebouwen zoals commerciële gebouwen, kantoren, bedrijven, openbare gebouwen, kerken, zorginstellingen e.d. alsook voor het proactief nummeren van onbebouwde percelen.

Er is echter geen reglement waarin bepaald wordt hoe huisnummers worden toegekend, geschrapt, aangebracht,... Het is ook wenselijk om op een uniforme manier huis- en busnummers toe te kennen, volgens de richtlijnen van BeSt Address. Omwille van de veiligheid moet het ook mogelijk zijn om woningen en/of wooneenheden te hernummeren en om reflecterende huisnummers in te voeren voor nieuwe of te hernummeren gebouwen. Daarom wordt dit reglement voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Christel O, Filip Rooselaers, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle, Viviane Tielemans
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 5 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:

Het gemeentelijk reglement inzake de toekenning van huis- en busnummers wordt als volgt goedgekeurd:

 

Hoofdstuk 1: Definities

Meergezinswoning: Woningen die twee of meer complete wooneenheden bevatten, meestal bewoond door afzonderlijke gezinnen.

Wooneenheid/Gebouweenheid: lokaal of geheel van aansluitende lokalen, hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen.

CRAB: staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten.

GIS: een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.


Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied

Elke stedenbouwkundig vergunde wooneenheid of gebouw, al dan niet voor huisvesting bestemd, moet genummerd worden. 

Artikel 1:

Iedere stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte wooneenheid, al dan niet bewoond, geheel of gedeeltelijk afgebroken, in opbouw of in heropbouw, krijgt een afzonderlijk nummer. 

Stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik en gebouwen voor gemeenschapsdoeleinden worden voorzien van een nummer, tenzij ze slechts een bijgebouw van een woning zijn.

Artikel 2:

Gebouwen die meer dan één woongelegenheid bevatten, krijgen elk een busnummer, in zoverre de gebouweenheden vergund of vergund geacht zijn. 

Artikel 3:


Onbebouwde percelen:

Daar waar zich tussen bestaande gebouwen onbebouwde percelen grond bevinden, worden met het oog op de toekomst, nummers voorbehouden voor de eventueel op te richten woningen en gebouwen volgens een logische schatting door dienst Omgeving.

Artikel 4:

Administratiegebouwen, handels- of nijverheidsgebouwen:

Deze gebouwen worden genummerd als eengezinswoningen of appartementen naargelang de aard van het gebouw waar ze zijn gelegen.

Artikel 5:

Bijgebouwen:
Bijgebouwen zoals garages, bergplaatsen, loodsen, wagenhuizen, schuren, werkplaatsen, stallen, serres en dergelijke worden als aanhorigheden van het hoofdgebouw beschouwd, en krijgen geen afzonderlijk nummer toegewezen.

Gebouwen zoals stallen, loodsen en garages die geen bijgebouw van een hoofdgebouw zijn, krijgen een eigen nummer toegewezen op expliciete vraag van de eigenaar en na akkoord van het college van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 3: Procedure voor de toekenning van huis- en busnummers


Artikel 6:

Huisnummers worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7:

Het definitief huisnummer wordt aan de aanvrager voor het eerst meegedeeld op de afgeleverde omgevingsvergunning.

Artikel 8:

Vanaf het moment dat de omgevingsvergunning wordt afgeleverd, zal het definitief huisnummer via registratie in het CRAB overgebracht worden in het geografisch informatiesysteem (GIS) van de gemeente zodat het nummer door de bevolkingsdienst kan worden toegekend bij de eerste inschrijving op het nieuwe adres. 

Artikel 9:

Indien andere regelgeving het gebruik van een huisnummer voor een gebouw of deel van een gebouw waaraan geen huisnummer werd toegekend, noodzakelijk maakt, bvb. een voorlopige inschrijving wordt dezelfde wijze van nummeren toegepast. In dit geval geeft de toekenning van een nummer geen automatisch recht op het regulariseren en/of krijgen van een omgevingsvergunning.  

Artikel 10:

De eigenaar of syndicus van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder deelt het juiste door het gemeentebestuur toegekende busnummer mee aan elke bewoner, met het oog op diens aangifte bij de bevolkingsdienst.

 

Hoofdstuk 4 : Wijze van nummering van gebouwen

Bij het toekennen van huisnummers worden volgende principes toegepast:


Artikel 11:

Voor éénzelfde straatnaam binnen een gemeente moet elk huisnummer uniek zijn.


Artikel 12:

De huisnummers worden toegekend daar waar er een hoofdtoegang is tot de openbare weg, behoudens uitzonderingen toegekend door de gemeente.

Artikel 13:

Het huisnummer is een numeriek getal en start nooit met nul. Het huisnummer is niet negatief en mag geen leestekens bevatten. Toevoeging van een letter is mogelijk zoals beschreven in art 17.

Artikel 14:

De nummering van de huizen en gebouwen in een straat begint bij voorkeur op de plaats die het dichtst ligt bij:

de Markt voor de woningen in het centrum en de wijken eromheen;

de kerk en/of het centrum van de deelgemeente waartoe de straat behoort;

de plaats waar de straat aftakt van een weg van hogere wegcategorisering voor woningen niet gelegen in een kern. 


Artikel 15:

De huizen en gebouwen die zich, gezien met de rug naar de Markt, kerk, centrum of hoofdweg, aan de linkerkant van de straat bevinden krijgen oneven nummers, de huizen en gebouwen aan de rechterkant krijgen even nummers. De nummerreeksen zijn logisch oplopend.

 

Artikel 16:

De huizen en gebouwen rond een openbaar plein worden doorlopend genummerd, gezien met de rug naar de Markt, kerk, centrum of hoofdweg, aan de linkerzijde beginnend. 

 

Artikel 17:

Wanneer één of meer nummers moeten toegekend worden tussen reeds genummerde huizen of gebouwen, wordt het voorgaande nummer opgesplitst in 1A en 1B en eventueel verder oplopend herhaald. Dit wordt echter zo veel mogelijk vermeden.

De letter volgt onmiddellijk na het hoofdnummer. De toekenning van letterextensies gebeurt in logische volgorde (A, B, C..). Letters die als cijfers gelezen kunnen worden, worden vermeden (I, J, O, Q en U). 

Artikel 18:

Indien blijkt dat er te veel tussenvoegingen gebruikt zullen moeten worden kan dat aanleiding geven tot hernummering van de gebouweenheden met hogere huisnummers.

Artikel 19:

Voor woningen en gebouwen gelegen in grensstraten (straten die de grenzen van de gemeenten overschrijden) wordt de nummering bij voorkeur doorgezet.

Artikel 20:

Woningen of gebouwen die gebouwd zijn op een hoekperceel worden genummerd in de straat waar zich de hoofdingang bevindt.

Indien blijkt dat er te veel tussenvoegingen gebruikt zullen moeten worden kan dat aanleiding geven tot hernummering van de gebouweenheden met hogere huisnummers.

 

Hoofdstuk 5: Wijze van nummering binnen meergezinswoningen

Artikel 21:

Per woongelegenheid in een meergezinswoning wordt aan het hoofdnummer een busnummer toegevoegd. De nummers dienen te worden aangebracht bij elke particuliere ingangsdeur van de woongelegenheden en op de brievenbussen.  

Het gebouw krijgt een huisnummer volgend in de nummering van de straat, conform hoofdstuk 4.

Artikel 22:

Bij aanwezigheid van twee of meerdere toegangsdeuren in één appartementsgebouw die toegang geven tot verschillende wooneenheden, wordt afhankelijk van de situatie een apart huisnummer toegekend.

Artikel 23:

Het busnummer is een numeriek getal, is niet negatief of gelijk aan nul. Het busnummer bevat geen leestekens

Artikel 24:

Het toekennen van busnummers gebeurt in wijzerzin bij het betreden van het gebouw, te starten links van de toegang: vanuit de voordeur voor het gelijkvloers, vanuit de trappenhal voor de verdiepingen. 

Er wordt doorgenummerd vanaf het gelijkvloers.

 

 

 

Hoofdstuk 6: Hernummering en afschaffing

Artikel 25:

Het college van burgemeester en schepenen kan, wanneer de noodzaak blijkt en in het algemeen belang, beslissen de nummering van huizen en gebouwen in bepaalde straten te herzien, verbeteren, schrappen of aan te vullen.

 Artikel 26:

Huis-of busnummers zonder onderliggende omgevingsvergunning kunnen geschrapt worden door het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigd ambtenaar indien er geen bewoning is op het moment van de schrapping. Onder onvergunde situaties worden o.a. verstaan:

Onvergund gebouwde wooneenheden in ruimtelijk kwetsbare en agrarische gebieden.

Artikel 27:

De bewoners van een straat die hernummerd wordt of van gebouwen waar huis- of busnummers worden hernummerd of afgeschaft, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door het gemeentebestuur.

Artikel 28:

Bij afschaffing van een huis- of busnummer dient de eigenaar of syndicus van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder de oude nummering te verwijderen van gevels en brievenbussen e.d. Elke verwijzing naar een afgeschaft huis- of busnummer dient verwijderd te worden binnen 30 dagen na datum kennisgeving van de gemeente.

Artikel 29:

Bij beslissingen tot hernummering kan geen onkostenvergoeding worden toegekend. Individuele gevolgen en kosten van ambtshalve adreswijzigingen kunnen niet ten laste worden gelegd van het gemeentebestuur. 

Artikel 30:

De bewoner/gebruiker staat in voor de bekendmaking van de hernummering of afschaffing aan overige instanties zoals telecomproviders, bank, verzekeringen en dergelijke. 

Artikel 31:

De hernummering van een gebouw met een voorlopig huisnummer geeft geen recht op regularisatie van eventuele stedenbouwkundige overtredingen.

 

Hoofdstuk 7: Wijze van aanbrengen van huis- en busnummers op woningen, gebouwen en gebouweenheden

Artikel 32:

Het aanbrengen van huis- en busnummers gebeurt door de eigenaar of syndicus van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder van het gebouw.

Artikel 33:

De eigenaar of syndicus van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder brengt de nummers aan binnen de 30 dagen na:

Voor nieuwe gebouwen: de datum van voltooiing van het nieuwbouwwerk of uiterlijk de dag van de eerste inschrijving in het bevolkingsregister (de eerste van deze data wordt in acht genomen);

Voor nog niet genummerde gebouwen of bij hernummering: de datum van kennisgeving door het gemeentebestuur.

In geval van verwijdering van het huisnummer voor onderhouds- of veranderingswerken: de datum van voltooiing van de werken waarvoor het huisnummer verwijderd werd;

Indien werd vastgesteld dat het huisnummer ontbreekt of onvoldoende zichtbaar of leesbaar is: de datum van de kennisgeving waarin het gemeentebestuur verzoekt te voldoen aan het reglement betreffende de nummering van huizen en gebouwen.

Artikel 34:

Het nummer, toegekend door het gemeentebestuur, moet goed zichtbaar en stevig aan de woning of het gebouw aangebracht worden op een hoogte van minstens 1 en maximum 2 meter, naast de hoofdingang. Indien de hoofdingang zich aan de zijgevel bevindt dient het huisnummer aangebracht te worden op de naar de openbare weg gerichte gevel. Te allen tijde dient het huisnummer vanaf de openbare weg goed zichtbaar en leesbaar te zijn.

Artikel 35:

Indien de woning of het gebouw meer dan 6 meter achter de rooilijn gelegen is, wordt het nummer herhaald op een goed zichtbare plaats naast de inrit van de openbare weg, op of naast de brievenbus.

Artikel 36:

De cijfers en eventueel letters zijn minimum 4 cm hoog. Ze zijn reflecterend en contrasteren met de achtergrond waarop ze zijn aangebracht. Ze zijn gemaakt uit duurzaam materiaal.

Artikel 37:

In gebouwen waar meerdere wooneenheden gelegen zijn, dienen busnummers te worden aangebracht binnen het gebouw aan de toegang van elke afzonderlijke woning of ruimte waarvoor een busnummer werd toegekend. De eigenaar of syndicus of de door hen aangewezen beheerder van het gebouw dient hier zorg voor te dragen.

Wanneer de brievenbussen in de inkomhal hangen, moet alleen het hoofdnummer langs de straatkant vermeld worden. De nummering per wooneenheid wordt dan op de bijhorende brievenbus vermeld.

Wanneer de brievenbussen aan de voorgevel hangen, is het voldoende om het hoofdnummer één keer duidelijk te vermelden naast de hoofdingang. De nummering per wooneenheid en de naam van de bewoner wordt dan op de bijhorende brievenbus vermeld.

 

Hoofdstuk 8: Sancties bij ontbrekende, onjuiste, of onleesbare huis- en busnummers

Artikel 38:

De eigenaar, syndicus, of beheerder van een gebouw zorgt ervoor dat het huisnummer conform hoofdstuk 7 wordt aangebracht en goed leesbaar blijft. Bij nalatigheid kan het college van burgemeester en schepenen op kosten van de hierboven vermelde personen een nieuw nummer laten aanbrengen. 

 

Hoofdstuk 9: Afwijkende bepalingen

Artikel 39:

Indien moet afgeweken worden van voorgaande artikels, beslist het college van burgemeester en schepenen hierover bij gemotiveerd besluit.

 

Hoofdstuk 10: Uitvoering

Artikel 40: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.