Terug
Gepubliceerd op 20/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 15/02/2023 - 20:00

Milieu – Aanpassing retributie voor het gebruik van intergemeentelijke recyclageparken geldig vanaf 01 maart 2023 – Goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Aanleiding

De mogelijkheid wordt geboden aan de burgers om GFT en restafval aan te bieden in het recyclagepark naar aanleiding van gewijzigde frequentie van de ophaalrondes.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41.
Regelgeving:
  • De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
  • Het ‘Bestuursdecreet’  van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;
  • Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen;
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 17  februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen; 
  • Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 betreffende de retributie op de ophaling en verwerking van grof vuil;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2015 tussen de gemeente Lennik, Pepingen en de intercommunale Haviland voor de exploitatie van een intercommunaal recyclagepark;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2022 betreffende de aanpassing retributiereglement voor het gebruik van het intercommunaal containerpark te Pepingen;
  • De samenwerkingsovereenkomst tussen de intercommunale Haviland, de gemeente Pepingen en Lennik voor gebruik van het intergemeentelijk recyclagepark;

 

Feiten, context en argumentatie

Vanaf 1 januari 2023 is er een gewijzigde afhaalfrequentie voor de fracties GFT en restafval. Om de burgers de mogelijkheid te bieden om hun restafval en GFT ook aan te bieden op het recyclagepark, dient het retributiereglement aangepast te worden.

Dit kan gratis aangeboden worden op voorwaarde dat het in een conforme zak wordt aangeboden (intradura zak voor restafval of GFT).

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Peter Berckmans
Resultaat: Met 12 stemmen voor, 9 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2022 “betreffende de aanpassing retributie voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark geldig vanaf 30 maart 2021” te Pepingen, Roosdaal en Ternat wordt opgeheven. 

Artikel 2:

Het recyclagepark zal een gratis gedeelte omvatten voor de volgende afvalstoffen:

-         Papier en karton

-         PMD (aangeboden in een intercommunale PMD zak)

-         Restafval (aangeboden in de intercommunale restafvalzak)

-         GFT (aangeboden in de intercommunale GFT-zak)

-         Hol glas

-         AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

-         KGA (klein gevaarlijk afval)

-         Metalen

-         Autobanden

-         Zuiver piepschuim

-         Kurken

-         Plastic schroefdoppen

-         Folies (aangeboden in een intercommunale PMD zak)

-         Asbest: max.200 kg per gezin gratis per jaar

-         matrassen

 

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door elke bezoeker, inwoner van de gemeenten Pepingen, Lennik, Roosdaal en Ternat en personen die door de gemeente toegelaten worden, die betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark.

§1. De bezoeker dient een retributie te betalen van 0,16 €/kg voor de volgende fracties:

-         Vlak glas

-         Grofvuil

-         Stronken

-         Hout

-         Cellenbeton

-         Bouw en sloop

-         Harde Plastics

-         Asbest  (met uitzondering van de eerste 200 kg per gezin per jaar, indien apart binnen gebracht)

 

§2. De bezoeker dient een retributie te betalen van 0,08 €/kg voor de volgende fractie:

-         Tuin- en snoeiafval

§3. Zijn vrijgesteld van het in §1 en §2 vermelde retributies:

-      Elke aanlevering die uitsluitend afvalstoffen bevat waarvoor een aanvaardingsplicht of een terugnameplicht bestaat.

-      Elke aanlevering die gebeurt door de renovatieploeg van het OCMW Halle, in opdracht van het sociaal verhuurkantoor SVK Zuidkant te Halle. De betaalde retributie zal jaarlijks terugbetaald worden door het gemeentebestuur van Pepingen.

De retributie voor de huis aan huisophaling op afroep van het grofvuil blijft behouden op 0,26 €/kg.

 

§4.  Minimumtarief betalende afvalfracties

De weegbruggen op de RP’en hebben een nauwkeurigheid van +/- 5kg. Hierdoor kan het gebeuren dat de aanvoer van hoeveelheden lichte afvalfracties onder de 5kg niet worden geregistreerd of tot discussies leiden.

Om enerzijds een verlies van inkomsten te vermijden voor de gemeenten en anderzijds het gratis storten van betalende fracties voor de inwoner te voorkomen of discussies hieromtrent, wordt voor betalende afvalfracties steeds een minimale kostprijs aangerekend zodanig de bezoeker van het RP zijn gedrag hieraan kan aanpassen.

Berekening van het minimumtarief:

 Nauwkeurigheid weegbrug x hoogste tarief = minimumtarief

5 kg x 0,16euro/kg = 0,8 euro

 

Artikel 5:

Vanaf 1 juli 2021 mogen matrassen niet meer worden opgehaald met de huis aan huisophaling van grof vuil. De matrassen mogen gratis naar het recyclagepark worden gebracht

 

Artikel 6:

De retributie voor de aankoop van een persoonlijk beschermingsmiddelen-pakket voor het demonteren van hechtgebonden asbest-producten, asbestzak klein en asbestzak groot bedraagt volgende prijzen:

Artikel

Verkoopprijs

PBM-kit

 € 13,50

Kleine asbestzak

 € 0,50

Plaatzak of grote asbestzak

 € 1,25

 

Artikel 7:

De afhaling van houtsnippers is gratis.

 

Artikel 8:

De kosten en inkomsten van de retributie zijn voor beide gemeenten op basis van de aangebrachte gewichten van de afvalstoffen.

 

Artikel 9:

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 maart 2023.

 

Artikel 10:

Deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant en aan de intercommunale Intradura.