Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 26/10/2022 - 20:00

Vrije Tijd - Reglement organisatie en toelage buurtfeest - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Johan Limbourg
Aanleiding

Sinds enkele maanden moet de organisatie van een buurtfeest aangevraagd worden via het online evenementenplatform Eaglebe.

Mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, kan er een 'toelage buurtfeest' worden aangevraagd d.m.v. een aanvraagformulier.

Zowel het reglement 'toelage buurtfeest' als het aanvraagformulier 'toelage buurtfeest' moeten dus  worden aangepast en geactualiseerd.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegheidsgrond:

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 & 41

Regelgeving:

  • Reglement toelage buurtfeest goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 januari 2014Feiten, context en argumentatie

De aanvraag van een buurtfeest wordt gewijzigd en opgesplitst in:

1°) de aanvraag van de organisatie van het buurtfeest: via het evenementenplatform Eaglebe in te dienen minstens 1 maand vóór datum van het buurtfeest

2°) de aanvraag van een toelage voor het buurtfeest: via een aanvraagformulier in te dienen minstens 1 maand vóór datum van het buurtfeest.

Overbodige info zoals 'de aanvraag vermeldt het rekeningnummer waarop de storting kan gebeuren en op wiens naam de rekening is geopend' wordt verwijderd, aangezien dit reeds opgenomen is in het aanvraagformulier.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Met ingang vanaf 26 oktober 2022 wordt het onderstaande aangepaste reglement 'organisatie en toelage buurtfeest' goedgekeurd.

Dit reglement vervangt het reglement 'toelage buurtfeest', laatst goed gekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2014.

Reglement organisatie en toelage buurtfeest

 Artikel 1: doelgroep:

Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten (minstens 10 woningen).

 Uitgesloten zijn buurtkermissen, markten, privéfeesten en feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter.

 Artikel 2: aanvraag organisatie

Elke aanvraag voor de organisatie van een buurtfeest dient minstens 1 maand voor de datum van het straat- of buurtfeest ingediend te worden via Eaglebe – https://app.eaglebe.com. Via dit online evenementenplatform wordt er al dan niet goedkeuring gegeven aan het evenement.

Meer info op www.lennik.be/evenementen.

 Artikel 3: voorwaarden toelage

Het feest moet zich richten tot de inwoners van de straat, buurt of wijk (zie artikel 1: doelgroep).

De aanvraag moet gebeuren door minstens 3 initiatiefnemers, waarvan 1 hoofdverantwoordelijke. Dit moeten volwassen personen zijn die gedomicilieerd zijn op verschillende adressen binnen het afgebakend gebied. 

De aanvraag voor een toelage van een buurtfeest dient minstens 1 maand vooraf voor de datum van het buurt-of straatfeest te worden aangevraagd via een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is terug te vinden op www.lennik.be/buurtfeest en dient doorgestuurd te worden naar info@lennik.be.

Om in aanmerking te komen voor de toelage dienen de verantwoordelijken na afloop van het buurtfeest volgende zaken in uiterlijk 1 maand na het plaatsvinden van het buurtfeest

-       een kort verslag;

-       ten minste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest openstond voor alle bewoners die in het gebied wonen waar het feest plaatsvond; 

-       betaalbewijzen of facturen van de gemaakte kosten;

-       minstens één sfeerfoto.

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van deze ondersteuning.

 Na goedkeuring wordt de toelage betaald via het opgegeven rekeningnummer. 

Artikel 4: financiële en logistieke ondersteuning:

Binnen de beschikbare kredieten op de registratiesleutel

GBB-CUL/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN - Toegestane werkingssubsidies aan

gezinnen , voorzien in het meerjarenplan, en onder de voorwaarden hierboven bepaald, kan een toelage toegekend worden.

Naar gelang het aantal deelnemers (inwoners van de straat/buurt) ontvangt het comité de volgende toelage: 

-  buurtfeesten tot 50 personen: 50 euro;

-  buurtfeesten van 50 tot 100 deelnemers: 100 euro;

-  buurtfeesten met meer dan 100 deelnemers: 150 euro.

 De financiële ondersteuning kan nooit hoger liggen dan de effectieve kosten.

 Artikel 5:

Er kan slechts éénmaal per jaar een toelage toegekend worden en deze toelage kan niet gecumuleerd worden met een subsidie van andere overheden. 

 Artikel 6:

Bij de organisatie van het buurtfeest moet het Nederlandstalig karakter van de gemeente gerespecteerd worden. 

 Artikel 7:

Het buurtcomité verbindt er zich toe op alle uitnodigingen en aankondigingen van het buurtfeest het logo van de gemeente Lennik te vermelden. 

 Artikel 8:

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden meegedeeld, of dat de subsidie niet werd gebruikt waarvoor ze bedoeld is, zal deze niet worden uitbetaald of teruggevorderd worden indien ze reeds betaald is.