Terug
Gepubliceerd op 31/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 23/03/2022 - 20:00

Mobiliteit - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen – Goedkeuring

Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Koenraad Ameys, Karel Van Belle, Piet Vanthemsche
Regelgeving

Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 9 juli 2010, tot aanvulling van het decreet van 16 mei 2008, houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 houdende vaststellingen van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en latere wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 waarbij het gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 waarbij het gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen werd goedgekeurd

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat de parkeerrotatie moet bevorderd worden in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik;

Overwegende dat er betalend parkeren en blauwe zone-reglementering wordt ingevoerd in voornoemd centrum;

Overwegende dat de invordering van de retributie gepaard gaat met kosten welke gemaakt worden voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen;

Overwegende dat het billijk is om deze kosten op de nalatige debiteuren te verhalen;

Overwegende dat het betalend parkeren en de blauwe zone-reglementering niet van toepassing zijn voor personen met een handicap;

Overwegende dat er een reglement dient opgesteld te worden als wettelijke basis om een retributie te kunnen heffen op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone;

Overwegende dat de controle op het betalend parkeren en op het naleven van de blauwe zone-reglementering zal gebeuren door een externe gespecialiseerde firma;

Overwegende dat de afbakening van de verschillende zones aangepast is;

Publieke stemming
Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Voorstanders: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Karen De Waele, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato
Onthouders: Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Viviane Tielemans, Peter Berckmans
Resultaat: Met 10 stemmen voor, 8 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Invoeren nieuw retributiereqlement

Er wordt een retributie geheven op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar dat parkeren met beperkte parkeertijd en betalend parkeren is toegelaten volgens het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (hierna: het Verkeersreglement).

Artikel 2: Definities

-       Openbare weg: de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden;

-       Met een openbare weg gelijkgestelde plaats: de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, Ş 2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

-       Betalend parkeren: parkeren van een motorvoertuig op plaatsen uitgerust met parkeerautomaten, als bedoeld in artikel 27.3.1 van het Verkeersreglement tussen 9.00 en 18.00 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli;

-       Blauwe zone: zone met een beperkte parkeertijd waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is. Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone voorgeschreven van 9.00 tot 18.00 uur op werkdagen en voor een maximum parkeerduur van 2 uren;

Artikel 3: Vestiging retributie zone betalend parkeren en blauwe zone

Er wordt ten voordele van de gemeente Lennik een retributie gevestigd:

  1. §1. Voor het parkeren van een motorvoertuig tussen 9.00 uur en 18.00 uur op plaatsen waar zulks, krachtens een politiereglementering toegelaten is;
  2. §2. Op de afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten, waardoor het mogelijk de parkeerfaciliteiten te benutten, bedoeld in de artikel 27.1.4 en 27.3.4. van het Verkeersreglement;

Artikel 4: Betaling retributie zone betalend parkeren en blauwe zone

De retributie is verschuldigd door:

  1. §1. De titularis van de inschrijving van het voertuig bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen (D.I.V.), de houder van een proefritten- of handelaarsplaat op het voertuig aangebracht, zijn samen met de bestuurder van het rijtuig solidair gehouden tot betaling van deze retributie.
  2. §2. De titularis van de uitgereikte kaart inzake artikel 3 § 2.

De bepalingen van artikel 67bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 zijn van toepassing.

Artikel 5: Zone betalend parkeren

§1. Voor het parkeren van een motorvoertuig in de zone betalend parkeren in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik is het gebruik van een parkeerautomaat verplicht.

§2. Het tarief bedraagt 0,50 EUR voor een tijdsblok van 30 minuten, met een maximale toegelaten parkeertijd van 4 uur.

Deze bedragen zijn bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar door het inbrengen in de parkeerautomaat van de daartoe bestemde munten.

Een parkeerticket, dat volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaat kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijn/haar voertuig wenst te parkeren.

De gebruiker van een parkeerautomaat kan noch de gemeente, noch de concessiehouder aansprakelijk stellen voor de gebrekkige werking of een defect van de parkeerautomaat. Wanneer de parkeerautomaat defect is moet de bestuurder de parkeerschijf zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is, achter het voorste gedeelde van het voertuig.

Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaat kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 20 minuten (kortparkeren). Wanneer geopteerd wordt voor een langere parkeerduur dan 20 minuten in de betalende zone, worden er geen gratis 20 minuten voorzien.

Het door de gebruiker gewenste parkeerticket wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Op bovenstaande tarieven heeft men slechts éénmaal per parkeerbeurt recht. Onder parkeerbeurt wordt verstaan het onafgebroken op eenzelfde parkeerplaats staan zonder zijn wagen verplaatst te hebben.

§3. Bij het overschrijden van de op het parkeerticket vermelde parkeerduur wordt een forfaitair tarief van 15,00 euro per halve dag (9 uur tot 13.30 uur en 13.31 uur tot 18 uur) aangerekend.

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, brengt de aangestelde door de gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. De betaling moet gebeuren via bankoverschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de uitnodiging tot betaling van de retributie.

Artikel 6: Parkeren in een blauwe zone

§1. Voor het parkeren van een motorvoertuig in een "blauwe zone" (zone met beperkte parkeertijd) in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik is het gebruik van een parkeerschijf verplicht.

§2. De retributie bedraagt:

-       gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden (2 uur);

-       een forfaitair tarief van 15,00 EUR per halve dag (9 uur tot 13.30 uur en 13.31 uur tot 18 uur) voor elke periode die langer is dan deze die toegestaan is volgens de verkeersborden (2 uur).

De gebruiker van de parkeerplaats is verplicht zijn aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze zichtbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf foutief, niet of niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het artikel 5 § 3 vermelde forfaitair tarief.

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, brengt de aangestelde door de gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen op de voorruit van het voertuig. De betaling moet gebeuren via bankoverschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de uitnodiging tot betaling van de retributie.

Artikel 7: Vrijstelling retributie zone betalend parkeren en blauwe zone

§ 1. Het parkeren van elektrische voertuigen op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische voertuigen is gratis tijdens het opladen van het elektrische voertuig.

§ 2. Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van de kaart uitgereikt overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.

§ 3. Houders van een tijdelijke parkeerkaart zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van onderhavig reglement op voorwaarde dat deze kaart zichtbaar achter de voorruit van het voertuig wordt aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De tijdelijke parkeerkaart kan enkel gebruikt worden in de blauwe zone (zone met beperkte parkeergelegenheid) op het Andreas Masiusplein.

§ 4. De gevallen van gebruik van de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld met de openbare weg, die reeds aanleiding geven tot het heffen van een andere retributie of belasting ten voordele van de gemeente, zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van onderhavig reglement.

Artikel 8: Bewonerskaarten zone betalend parkeren en blauwe zone

§ 1. Bewonerskaarten worden afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Sint-Kwintens-Lennik en in een zone waar betalend parkeren van kracht is. Er zijn slechts twee bewonerskaarten (voertuiggebonden) per domicilie verkrijgbaar.

Deze bewonerskaarten zijn enkel geldig in de zone waar betalend parkeren van kracht is. Bewonerskaarten worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een eerste bewonerskaart per domicilie wordt 80,00 EUR per jaar aangerekend. Voor de aankoop van een tweede bewonerskaart per domicilie wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Bewonerskaarten worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 2. Bewonerskaarten worden afgeleverd aan personen gedomicilieerd te Sint-Kwintens-Lennik in de Karel Keymolenstraat (deel tussen de Markt en de Hendrik Ghijselenstraat/steegje tegenover de Hendrik Ghijselenstraat). Er zijn slechts twee bewonerskaarten (voertuiggebonden) per domicilie verkrijgbaar.

Deze bewonerskaarten zijn enkel geldig in de zone waar betalend parkeren van kracht is. Bewonerskaarten worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een eerste bewonerskaart per domicilie wordt 80,00 EUR per jaar aangerekend. Voor de aankoop van een tweede bewonerskaart per domicilie wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Bewonerskaarten worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 3. Bewonerskaarten worden afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Lennik in een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van maximaal 2 uur van kracht is of parkeerplaatsen "bewonerskaarten". Er zijn slechts twee bewonerskaarten (voertuiggebonden) per domicilie verkrijgbaar.

Deze bewonerskaarten zijn geldig in de "blauwe zones" in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik waar beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur van toepassing is of parkeerplaatsen "bewonerskaarten".

Bewonerskaarten worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een eerste bewonerskaart per domicilie wordt 80,00 EUR per jaar aangerekend. Voor de aankoop van een tweede bewonerskaart per domicilie wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Bewonerskaarten worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 4. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een bewonerskaart wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag.

Artikel 9: Parkeerkaarten voor handelszaken zone betalend parkeren en blauwe zone

§ 1. Parkeerkaarten voor handelszaken  worden afgeleverd aan de handelszaak, mits schriftelijk akkoord van de zaakvoerder, in Sint-Kwintens-Lennik in een zone waar betalend parkeren van kracht is. Bij de aanvraag moet een document voorgelegd worden waaruit blijkt dat de handelszaak gelegen is in een zone waar betalend parkeren van kracht is. Er is slechts 1 parkeerkaart voor handelszaken (voertuiggebonden) per adres verkrijgbaar.

Deze parkeerkaarten voor handelszaken zijn geldig in de zone waar betalend parkeren van kracht is en het deel van het Andreas Masiusplein waar de blauwe zone met een beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur van toepassing is. Parkeerkaarten voor handelszaken worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een parkeerkaart voor handelszaken wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Parkeerkaarten voor handelszaken worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 2. Parkeerkaarten voor handelszaken worden afgeleverd aan de handelszaak, mits schriftelijk akkoord van de zaakvoerder, in Sint-Kwintens-Lennik in de Karel Keymolenstraat (deel tussen de Markt en de Hendrik Ghijselenstraat/steegje tegenover de Hendrik Ghijselenstraat). Bij de aanvraag moet een document voorgelegd worden waaruit blijkt dat de handelszaak gelegen is in Sint-Kwintens-Lennik in de Karel Keymolenstraat (deel tussen de Markt en de Hendrik Ghijselenstraat/steegje tegenover de Hendrik Ghijselenstraat). Er is slechts 1 parkeerkaart voor handelszaken (voertuiggebonden) per adres verkrijgbaar.

Deze parkeerkaarten voor handelszaken zijn geldig in de zone waar betalend parkeren van kracht is en het deel van het Andreas Masiusplein waar de blauwe zone met een beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur van toepassing is.

Parkeerkaarten voor handelszaken worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een parkeerkaart voor handelszaken wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Parkeerkaarten voor handelszaken worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 3. Parkeerkaarten voor handelszaken worden afgeleverd aan de handelszaak, mits schriftelijk akkoord van de zaakvoerder, in een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van maximaal 2 uur van kracht is. Bij de aanvraag moet een document voorgelegd worden waaruit blijkt dat het handelszaak gelegen is een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van maximaal 2 uur van kracht is.

Deze parkeerkaarten voor handelszaken zijn geldig in de zone waar betalend parkeren van kracht is en het deel van het Andreas Masiusplein waar de blauwe zone met een beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur van toepassing is.

Er is slechts 1 parkeerkaart voor handelszaken(voertuiggebonden) per adres verkrijgbaar.

Parkeerkaarten voor handelszaken worden aangekocht voor één jaar.

Voor de aankoop van een parkeerkaart voor handelszaken wordt 250,00 EUR per jaar aangerekend.

Parkeerkaarten voor handelszaken worden contant betaald op het moment van de aanvraag.

§ 4. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een bewonerskaart of parkeerkaarten voor handelszaken wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag.

Artikel 10: Retributie op zon- en wettelijke feestdagen zone betalend parkeren en blauwe zone

Op zon- en wettelijke feestdagen (inbegrepen 11 juli) is er geen retributie verschuldigd.

Artikel 1 1: Niet-betalinq forfaitaire retributies

Ingeval van niet-betaling van de forfaitaire retributies, binnen de vooropgestelde vijf dagen na de aanbrenging van de uitnodiging tot betaling onder de ruitenwisser van het voertuig, wordt een schriftelijke herinnering gezonden aan de retributieplichtige.

Bij niet-betaling overeenkomstig deze schriftelijke herinnering volgt een tweede aanmaning per aangetekende brief. Deze brief geldt als aanmaning per aangetekende brief in de zin van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wanneer een tweede aanmaning vereist is, worden bijkomend 20,00 EUR administratiekosten aangerekend.

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur, of in voorkomend geval langs gerechtelijke

Artikel 12: Controle zone betalend parkeren en blauwe zone

De controle op het betalend parkeren en op het naleven van de blauwe zonereglementering zal gebeuren door een externe gespecialiseerde firma aangesteld door de gemeente

Artikel 13: Bekendmaking

Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 15: Inwerkingtreding

Dit retributiereglement treedt in werking op 1 april 2022.