Terug
Gepubliceerd op 31/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 23/03/2022 - 20:00

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement betreffend het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en parkeerkaarten voor zaakvoerders in Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik – goedkeuring

Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Koenraad Ameys, Karel Van Belle, Piet Vanthemsche
Regelgeving

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2013 waarbij het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer werd goedgekeurd betreffende het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone en bewonerskaarten in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2013 waarbij het gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 waarbij het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone en bewonerskaarten in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 september 2013 werd opgeheven vanaf de invoering van het nieuwe aanvullend reglement;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 waarbij het betalend parkeren, de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone), parkeerplaatsen voor mindervaliden, zoenzones en parkeerplaatsen elektrische voertuigen werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 november 2020 waarbij het betalend parkeren, de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone), parkeerplaatsen voor mindervaliden, zoenzones en parkeerplaatsen elektrische voertuigen werd goedgekeurd;

Overwegende dat het reglement onder meer betrekking heeft op de gewestweg N282;

Overwegende dat het aangewezen is om het parkeerbeleid aan te passen;

Overwegende dat het wenselijk is om de parkeerrotatie in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik te behouden;

Overwegende dat betalend parkeren behouden blijft in volgende afgebakende zones:
-      N282/Alfred Algoetstraat te hoogte van huisnummer 4/9-11
-      Frans Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummers 12/13
-      Karel Keymolenstraat ter hoogte van huisnummers 19/20
-      Albert Van der Kelenstraat ter hoogte van huisnummers 1/2
-      Borrekeitse ter hoogte van huisnummers 2/3
Signalisatie: borden E9b met zonale geldigheid, aangevuld met de vermeldingen “betalend” en “uitgezonderd bewoners” en parkeerautomaten;

Overwegende dat op het binnenplein van de Markt op dinsdag parkeerverbod wordt ingesteld van 6 uur tot 13 uur, dit wordt aangeduid door verkeersborden E1 met zonale geldigheid, aangevuld met de vermelding “dinsdag van 6 uur tot 13 uur”;

Overwegende dat het wenselijk is om de maximale parkeertijd van 2 uur in een “blauwe zone” (zone met beperkte parkeertijd) te behouden;

Overwegende dat het wenselijk is om in de buurt van het SGI een parkeerrotatie in te voeren en op te nemen in de zone met beperkte parkeertijd van 2 uur “Blauwe zone”;

Overwegende dat er een blauwe zone (zone met beperkte parkeertijd – maximum 2 uur) wordt ingevoerd in volgende afgebakende zone:
Zone 1
-      Albert Van der Kelenstraat ter hoogte van huisnummer1/2
-      Andreas Masiusplein ter hoogte van (grens tussen het gekasseid deel en het niet-verhard deel) de huisnummers 4/9
-      Frans Devoghellaan ter hoogte van de woningen 1/6-8
-      Karel Keymolenstraat ter hoogte van de huisnummers 19/26 en ter hoogte van de huisnummers 9/10
-      Schoolweg ter hoogte van de huisnummers 22/26
-      N282/Kroonstraat te r hoogte van de Schoolweg
-      Zavelstraat ter hoogte van de huisnummers 40/9
-      Frans Van der Steenstraat ter hoogte van de huisnummers 12/13 en ter hoogte van de huisnummers 26/31;

Zone 2
-      De Borrekeitse ter hoogte van de huisnummers 2/3 en ter hoogte  van de huisnummers 9/18
-      De Vondelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Borrekeitse
-      De N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van de huisnummers 4/9-11
-      De Jan-Baptist Vanderlindenstraat ter hoogte van het kruispunt met de N282/Alfred Algoetstraat
-      De Meercauterveld ter hoogte van het kruispunt met de N282/Alfred Algoetstraat
-      De N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van het huisnummer 64;

Zone 3
-     De Schapenstraat tussen huisnummer 23 en de Doelestraat
Signalisatie: borden E9b met zonale geldigheid, aangevuld met een afbeelding van een parkeerschijf en de vermelding “maandag tot vrijdag van 8u tot 16u - uitgezonderd bewoners”;

Zone 4
-    De Doelestraat tussen huisnummer 7 en Koestraat aan de onpare kant en tussen Dorp en Doelstraat huisnummer 14/16 pare kant
Signalisatie: borden E9b, aangevuld met een afbeelding van een parkeerschijf en de vermelding “maandag tot vrijdag van 8u tot 16u - uitgezonderd bewoners”;

Overwegende dat de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap behouden blijft op volgende plaatsen:
-      In de Alfred Algoetstraat ter hoogte van de woning 19 (aantal 1)
-      Op de Markt ter hoogte van de woning 2a (aantal 2) en ter hoogte van het gemeentehuis (aantal 2)
-      In de Hendrik Ghijselenstraat op de hoek met de Kroonstraat (aantal 1)
-      Andreas Masiusplein op de hoek met de Albert Vanderkelenstraat (aantal 2)
Signalisatie: bord E9b voorzien met onderbord VIId;

Overwegende dat in de Karel Keymolenstraat vanaf het kruispunt met de Markt tot het kruispunt met de Hendrik Ghijselenstraat langs beide kanten van de weg een parkeerverbod geldt
Signalisatie: verkeersbord E1 aangevuld met x-borden Xa en Xb;

Overwegende dat de zoenzones behouden blijven op volgende locaties:
-      Aan de gemeenteschool ’t Rakkertje: langsheen de Hendrik Ghijlelenstraat 19 ter hoogte van de ingang en langsheen de Kroonstraat eveneens ter hoogte van de ingang
-      Aan de Vrije Basisschool de Kleine Prins: langsheen de Zavelstraat 40 ter hoogte van de ingang
Signalisatie: bord e1 voorzien van een onderbord XC met de vermelding van de lengte (13m);

Overwegende dat op volgende locaties parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen wordt voorzien:
-      Gaasbeek: Donkerstraat ter hoogte van de parking aan de glasbollen
-      Eizeringen: Kerkplein voor de vlaggenmasten
-      Sint Kwintens Lennik
         o Markt ter hoogte vanKBC
         o Sporthal op de parking naast de bushalt
-      Sint Martens Lennik: KP Schapenstraat – Doelestraat
Signalisatie: bord E9a met onderbord type VIId

Overwegende dat er in de Wolvenstraat ter hoogte van huisnummer 1 en 3 parkeerplaatsen bewonersparkeerplaatsen worden ingericht
Signalisatie: verkeersbord E9a aangevuld met onderbord "bewoners"met x-borden Xa en Xb;

Gelet op detailplan in bijlage;

 

 

Publieke stemming
Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Voorstanders: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Karen De Waele, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato
Tegenstanders: Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Viviane Tielemans, Peter Berckmans
Onthouders: Geert De Cuyper, Filip Rooselaers
Resultaat: Met 10 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 2 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:
Het bestaande aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone en bewonerskaarten in het  centrum van Sint-Kwintens-Lennik, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 november 2020 wordt opgeheven vanaf de invoering van het nieuwe aanvullend reglement.

Artikel 2- betalend parkeren:
Er wordt betalend parkeren ingevoerd in volgende zone
-      N282/Alfred Algoetstraat te hoogte van huisnummer 4/9-11
-      Frans Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummers 12/13
-      Karel Keymolenstraat ter hoogte van huisnummers 19/20
-      Albert Van der Kelenstraat ter hoogte van huisnummers 1/2
-      Borrekeitse ter hoogte van huisnummers 2/3
Signalisatie: borden E9b met zonale geldigheid, aangevuld met de vermeldingen “betalend” en “uitgezonderd bewoners” en parkeerautomaten

Op het binnenplein van de Markt wordt op dinsdag parkeerverbod ingesteld van 6 uur tot 13 uur, dit wordt aangeduid door verkeersborden E1 met zonale geldigheid, aangevuld met de vermelding “dinsdag van 6 uur tot 13 uur”

Artikel 3 – zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone):
Zone 1
-      Albert Van der Kelenstraat ter hoogte van huisnummer1/2
-      Andreas Masiusplein ter hoogte van (grens tussen het gekasseid deel en het niet-verhard deel) de huisnummers 4/9
-      Frans Devoghellaan ter hoogte van de woningen 1/6-8
-      Karel Keymolenstraat ter hoogte van de huisnummers 19/26 en ter hoogte van de huisnummers 9/10
-      Schoolweg ter hoogte van de huisnummers 22/26
-      N282/Kroonstraat te r hoogte van de Schoolweg
-      Zavelstraat ter hoogte van de huisnummers 40/9
-      Frans Van der Steenstraat ter hoogte van de huisnummers 12/13 en ter hoogte van de huisnummers 26/31;
Zone 2
-      De Borrekeitse ter hoogte van de huisnummers 2/3 en ter hoogte  van de huisnummers 9/18
-      De Vondelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Borrekeitse
-      De N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van de huisnummers 4/9-11
-      De Jan-Baptist Vanderlindenstraat ter hoogte van het kruispunt met de N282/Alfred Algoetstraat
-      De Meercauterverld ter hoogte van het kruispunt met de N282/Alfred Algoetstraat
-      De N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van het huisnummer 64;

Zone 3
-     De Schapenstraat tussen huisnummer 23 en de Doelestraat
Signalisatie: borden E9b met zonale geldigheid, aangevuld met een afbeelding van een parkeerschijf en de vermelding “maandag tot vrijdag van 8u tot 16u - uitgezonderd bewoners”;

Zone 4
-    De Doelestraat tussen huisnummer 7 en Koestraat aan de onpare kant en tussen Dorp en Doelstraat huisnummer 14/16 pare kant
Signalisatie: borden E9b, aangevuld met een afbeelding van een parkeerschijf en de vermelding “maandag tot vrijdag van 8u tot 16u - uitgezonderd bewoners”;

In de Karel Keymolenstraat vanaf het kruispunt met de Markt tot het kruispunt met de Hendrik Ghijselenstraat geldt langs beide kanten van de weg een parkeerverbod:

Signalisatie: verkeersbord E1 aangevuld met x-borden Xa en Xb

Artikel 4 – parkeerplaatsen personen met een handicap:
Er worden parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap op de volgende plaatsen:
-      In de Alfred Algoetstraat ter hoogte van de woning 19 (aantal 1)
-      Op de Markt ter hoogte van de woning 2a (aantal 2) en ter hoogte van het gemeentehuis (aantal 2)
-      In de Hendrik Ghijselenstraat op de hoek met de Kroonstraat (aantal 1)
-      Andreas Masiusplein op de hoek met de Albert Vanderkelenstraat (aantal 2)
Signalisatie: bord E9b voorzien met onderbord VIId

Artikel 5 – zoenzones:
Een zone met verbod tot parkeren wordt voorzien:
-      Aan de gemeenteschool ’t Rakkertje: langsheen de Hendrik Ghijselenstraat 19 ter hoogte van de ingang en langsheen de Kroonstraat eveneens ter hoogte van de ingang
-      Aan de Vrije Basisschool de Kleine Prins: langsheen de Zavelstraat 40 ter hoogte van de ingang
Signalisatie: bord E1 voorzien van een onderbord XC met de vermelding van de lengte (13m).

Artikel 6 – parkeerplaatsen elektrische voertuigen:
Op volgende locaties zijn er parkeerplaatsen voorzien voor elektrische wagens:
-      Gaasbeek: Donkerstraat ter hoogte van de parking aan de glasbollen
-      Eizeringen: Kerkplein voor de vlaggenmasten
-      Sint Kwintens Lennik
         o Markt ter hoogte vanKBC
         o Sporthal op de parking naast de bushalt
-      Sint Martens Lennik: KP Schapenstraat – Doelestraat
Signalisatie: bord E9a met onderbord type VIId

Artikel 7 - bewonersparkeerplaatsenen:
Op volgende locaties worden er bewonersparkeerplaatsen voorzien:
-      Wolvenstraat ter hoogte van huisnummer 1 en 3 parkeerplaatsen bewonersparkeerplaatsen worden ingericht
Signalisatie: verkeersbord E9a aangevuld met onderbord "bewoners"met x-borden Xa en Xb;

Artikel 8:
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL.