Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 23/11/2022 - 20:00

Mobiliteit - financiën - gemeentelijk belastingsreglement inzake het plaatsen van containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op het openbaar domein - aanpassing

Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Peter Berckmans, Piet Vanthemsche
Aanleiding

De bepalingen opgenomen in het belastingreglement inzake het plaatsen van containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op het openbaar domein worden aangescherpt. Door de innames vanaf de eerste dag betalend te maken zal de duurtijd waarvoor een inname aangevraagd wordt korter zijn en zo ook de hinder op de openbare weg. Het bestaande belastingreglement wordt opgeheven en een nieuw belastingreglement wordt vastgesteld.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

 

Bevoegdheidsgrond:

 • het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 40 §3;

 

Regelgeving:

 • artikel 173 van de grondwet;
 • het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen procedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
 • het Decreet 'Bestuursdecreet' van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 • de gemeenteraadsbeslissing van 2 mei 2011 houdende goedkeuring van het retributiereglement inzake de invorderingskosten van fiscale ontvangsten en de vaststelling van de invorderingsprocedure;
 • de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 inzake het plaatsen van containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op het openbaar domein;
 • de omzetbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 - coördinatie van de onderrichten over de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie

De bepalingen in het belastingreglement voor het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg worden aangescherpt. Door de innames vanaf de eerste dag betalend te maken zal de duurtijd waarvoor een inname aangevraagd wordt korter zijn en zo ook de hinder op de openbare weg.

Een bepaald aantal feiten en instellingen zijn vrijgesteld van de belasting.

Het innemen van het openbaar domein wordt ingedeeld in categorieën waarbij een aantal bepalingen nader vastgelegd worden.

De verschuldigde belasting wordt met een forfaitair bedrag verhoogd wanneer er geen vergunning werd aangevraagd.

Deze belasting is van toepassing op het volledige openbaar domein.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

Er wordt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 ten voordele van de gemeente een belasting geheven voor elk gebruik of inname van het openbaar domein onder gelijk welke vorm - gelijkgronds, onder- of bovengronds - door materialen van allerlei aard zoals, zonder evenwel beperkend te zijn: staketsels, ladders, containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen en het afsluiten van straten voor doorgaand verkeer.

Het reserveren van (parkeer)plaatsen voor (werf)voertuigen en verhuiswagens in functie van tijdelijke gebeurtenissen, wordt aanzien als een inname van het openbaar domein.

Laden en lossen van goederen die langdurige (meer dan 30 minuten) verkeershinder veroorzaken, en waar er dus verkeersmaatregelen dienen te worden voorzien, wordt aanzien als inname van het openbaar domein.

 

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke - of rechtspersoon in wiens opdracht het openbaar domein wordt ingenomen. De machtigingsaanvraag vermeldt alle elementen die noodzakelijk zijn voor de berekening van de belasting.

Hetzelfde geldt voor elke wijzigingsaanvraag.

De belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik aan het gemeentebestuur niet betekend werd, behalve indien er in de machtiging een termijn bepaald werd.

Zijn van deze belasting vrijgesteld:

 • herstellings - en onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen en monumenten, waarvan de uitvoering van de restauratie afhankelijk is van het Hoger Bestuur voor Monumentenzorg;
 • de werken aan gebouwen toebehorend aan instellingen die ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen;
 • werken in opdracht van nutsmaatschappijen;
 • werken op openbaar domein in opdracht van overheden;
 • de door het gemeentebestuur erkende verenigingen;
 • de inrichters van wielerwedstrijden.
 

Artikel 3:

Een machtiging, een verlenging en iedere wijziging aan een vergunde inname van het openbaar domein, dient te worden aangevraagd ten minste 10 werkdagen vóór de datum van de start van de inname van het openbaar domein.


Artikel 4:

Het bedrag van de belasting op het innemen van het openbaar domein wordt vastgesteld op 1,25 EUR per m² of gedeelte van m² per dag of gedeelte van een dag van de inname, evenwel steeds met een minimum van 12,50 EUR per dag of per gedeelte van een dag.

Indien een verlenging nodig is moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden zodat de situatie kan geëvalueerd worden.

Voor bouwverlof kan geen onderbreking van de vergunning worden toegestaan, tenzij het voorwerp dat het openbaar domein inneemt, wordt verwijderd.

Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.

Een gedeeltelijk inname van een parkeervak wordt beschouwd als de inname van een volledig parkeervak (12m²).

Wanneer de straat volledig afgesloten wordt voor doorgaand verkeer bedraagt de belasting 100 EUR per gestarte periode van 24 uren bovenop de belasting per m².

Wanneer een wijziging aan de vergunning wordt aangevraagd zal een extra administratieve kost van 50 EUR worden aangerekend.

De vergunning zal pas worden afgeleverd na het betalen van de belasting.


Artikel 5:

Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden, die van de rechthoek welke men fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen die het openbaar domein bezetten kan getrokken worden.


Artikel 6:

Bij vaststelling van een inname van het openbaar domein of van het afsluiten of versperren van een straat zonder vergunning, zal de belasting zoals bepaald in dit reglement verhoogd worden met 150 EUR per dag en een eenmalige administratieve kost van 50 EUR.

Als de inname van het openbaar domein blijft bestaan na de dag van de vaststelling, dient onverwijld een aanvraag te worden ingediend voor verdere inname van het openbaar domein. De belasting hiervoor zal worden berekend op basis van een verlenging zoals voorzien in artikel 4 van dit reglement. De periode voor de berekening van de belasting zal ingaan de dag na de vaststelling.

Indien er geen aanvraag wordt gedaan (ten laatste drie werkdagen na het versturen van de eerste belasting op de vaststelling van inname van het openbaar domein zonder vergunning) zal de politie of de beëdigde ambtenaar vaststelling doen, teneinde de materialen en machines, waarmee het openbaar domein zonder vergunning werd ingenomen, te laten verwijderen. De kosten om de niet vergunde inname te verwijderen vallen volledig ten laste van de personen zoals voorzien in artikel 2 en artikel 6 van dit reglement. De periode dat de niet vergunde inname van het openbaar domein heeft bestaan, zal ook aangerekend worden conform het bedrag van een verlenging zoals voorzien in artikel 4 van dit reglement.


Artikel 7:

Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op de terugbetaling van de reeds gestorte sommen.

 

Artikel 8:

De belasting is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk recht van concessie noch erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek van de overheid het toegestaan gebruik op te heffen of te beperken en zonder daarom aanspraak te maken op enige vergoeding.

De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen speciale toezichtstaak mee. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Artikel 9:

De belasting moet contant betaald worden, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd.

 

Artikel 10:

Voorliggende beslissing alsook de inhoud ervan, wordt conform artikel 286, §1, 3°  van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bekendgemaakt op de website van de gemeente. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan, conform artikel 330 van het Decreet lokaal bestuur.


Artikel 11:

Bij het inwerking treden van dit besluit wordt het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 opgeheven.