Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 21/06/2023 - 20:00

Personeel - Arbeidsreglement voor gemeente en OCMW personeel - Goedkeuring

Aanwezig: Irina De Knop, wnd. voorzitter-burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Karen De Waele, voorzitter
Viviane Tielemans, Chris De Moyter, raadsleden
Aanleiding

Sinds de integratie van het arbeidsreglement van gemeente en OCMW, met ingang op 1 oktober 2022, werd fietsleasing uitgewerkt voor lokaal bestuur Lennik. Om dit in voege te kunnen laten gaan, diende de fietspolicy aangepast te worden in het arbeidsreglement. Daarnaast zijn een aantal wettelijke wijzigingen van toepassing die ook opgenomen moesten worden in het arbeidsreglement.

Regelgeving

Volgende regelgeving en bevoegdheidsgrond is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 lid 2 1°;

Regelgeving:

-       De wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen;

-       De beslissing van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 juni 2022, betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement voor gemeente- en ocmw-personeel met ingang van 1 oktober 2022;

-       De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2022, betreffende de goedkeuring van de raamovereenkomst met Haviland in het kader van fietslease;

Feiten, context en argumentatie

De laatste aanpassing van het arbeidsreglement kaderde binnen de integratie van gemeente en OCMW. Er is toen gekozen voor één document voor gemeente en OCMW, dit nieuwe arbeidsreglement ging in voege op 1 oktober 2022;

Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 19 december 2022, i.v.m. fietsleasing vroeg om een aanpassing van de fietspolicy, welke deel uitmaakt van het arbeidsreglement;

De fietspolicy werd uitgewerkt conform de afspraken met JOULE, binnen de raamovereenkomst van Haviland;

Een aantal wettelijke wijzigingen en/of toevoegingen zijn meegenomen in de aanpassing van het arbeidsreglement:

 • Artikel 16 / 17 – Sancties, orde- en tuchtmaatregelen contractuele / statutaire personeelsleden: regels van beroep tegen ontslagbeslissing

 • Artikel 19 – Modaliteiten bij ziekte of ongeval: uitzondering op de attestering 3 x 1 dag ziek zonder doktersattest voor contractuele en statutaire personeelsleden

 • Artikel 20 – Modaliteiten bij werkhervatting: gewijzigde procedure medische overmacht contractuele medewerkers 

 • Bijlage 10: re-integratie arbeidsongeschikte personeelsleden

 • Klokkenluidersregeling;

Het nieuwe afdelingshoofd P&O werd aangesteld vanaf 1 november 2022 en maakte van deze gelegenheid gebruik om het arbeidsreglement volledig door te lichten en waar nodig verbeteringen aan te brengen:

 • De feestdag van 15 november wordt vrijgegeven op 1 januari en is op te nemen overeenkomstig de regels van vakantie
 • Bij ziekte of ongeval dient het personeelslid de leidinggevende (rechtstreeks) en de personeelsdienst (mag per mail) te verwittigen 
 • Vermelding interne vertrouwenspersonen en nieuwe gegevens preventiedienst
 • Correctie fouten in uurroosters (technische dienst en poetsdienst)
 • Verduidelijking i.v.m. minimale te presteren werktijd op 1 dag, pro rata prestatiebreuk
 • Verduidelijking i.v.m. vervallen van positieve balansuren boven de 20 uren, pro rata prestatiebreuk
 • Correctie historische balansuren: kunnen onbeperkt opgenomen worden en worden niet uitbetaald
 • Aanpassing contactgegevens VSOA
 • Aanpassing gewijzigde R.S.Z. nummers gemeente en OCMW
 • Actualisering van het reglement gsm, smartphone, tablet en laptop
 • Aanpassing contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Aanpassing contactgegevens sociaal secretariaat;

Het ontwerp van arbeidsreglement werd besproken in het managementteam;

Het ontwerp van arbeidsreglement en bijlagen werd besproken op het syndicaal overlegcomité van 29 maart 2023. Er wordt gunstig advies verleend door de vakorganisaties (zie bijlage);

Het arbeidsreglement wordt in juni kenbaar gemaakt aan het personeel en wordt van kracht vanaf 1 juli 2023;

Financiële impact

Geen.

Publieke stemming
Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

Het arbeidsreglement en de bijlagen worden voor het gemeente- en OCMW-personeel vastgesteld zoals in bijlage geviseerd. Dit nieuwe arbeidsreglement treedt in werking op 1 juli 2023.

Artikel 2:

Het arbeidsreglement voor het personeel, zoals goedgekeurd in zitting van 22 juni 2022, wordt met ingang van 1 juli 2023 opgeheven.

Alle andere besluiten waarbij één van de toegevoegde bijlagen werden goedgekeurd, worden opgeheven met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 3:

Het arbeidsreglement en de bijlagen worden, samen met een afschrift van dit besluit, overgemaakt aan de Inspectie van de sociale wetten.