Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 21/12/2022 - 21:00

Mobiliteit - algemeen politiereglement - aanvulling GAS4/GAS5 - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Hendrik Schoukens
Aanleiding

Uitbreiding van het algemeen politiereglement voor de politiezone Pajottenland betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen (zogenaamde GAS 4 inbreuken) en de gemeentelijke administratieve boetes voor beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 km per uur of 50 km per uur (GAS 5).

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:


Bevoegdheidsgrond:

 • artikels 133, 134sexies en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
 • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen; artikel 40-41;


Regelgeving:

 • de wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer, artikel 29 quater
 • de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 • de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;
 • het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 • het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties  ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 • het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 • het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;
 • het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS);
 • het koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen  betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen;
 • de Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 • de omzendbrief nr. 1/2006 van het College van procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep van 2 juli 2014 (erratum op de herziene versie van 30.01.2014)
 • de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2017 tot goedkeuring van een uniform algemeen politiereglement;
Feiten, context en argumentatie

De gemeente Lennik legt bij wijze van dit algemeen reglement de verschillende aspecten van de procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één van de bepalingen van de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen, die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete.

Voornoemde politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Hierin wordt bepaald dat de gemeenteraad een administratieve geldboete kan voorzien voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Het Vlaams Parlement geeft sinds 1 februari 2021 aan lokale besturen de mogelijkheid om de beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid gelimiteerd is tot 30 km per uur of 50 km per uur via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen. Hiervoor werd een nieuw artikel 29 quater ingevoerd in de wet van 16 maart 1968. Wanneer de beperkte snelheidsovertredingen voldoen aan de voorwaarden om via de gemeentelijke administratieve sancties te worden bestraft, heeft dit de depenalisering tot gevolg.

Het lokaal bestuur opteert om de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 km per uur of 50 km per uur via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen. Er worden een aantal nieuwe ANPR-trajectcontroles geïnstalleerd en de afhandeling gaat via een sanctionerend ambtenaar aangesteld door de gemeenteraad dewelke in tegenstelling tot de gewestelijke verwerkingscentra niet beperkt zijn door quota.

Er wordt voorgesteld het politiereglement aan te passen, waarbij alle snelheidsovertredingen van voertuigen met een Belgische nummerplaat via GAS5 behandeld zullen worden. De snelheidsovertredingen van alle andere voertuigen (dus met een buitenlandse nummerplaat) zullen strafrechtelijk behandeld worden.

Dit reglement werd op 12 december 2022 ter kennis genomen op het politiecollege.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Kristien Van Vaerenbergh
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 1 onthouding
Besluit

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord om het algemeen politiereglement uit te breiden met GAS4 en GAS5.

 

Artikel 2:

Volgende reglementen zoals integraal opgenomen bij dit besluit, worden goedgekeurd:

 • het reglement betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
 • het reglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 km per uur of 50 km per uur.

 

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de korpschef van de politiezone, de sanctionerend ambtenaar, de griffie van de bevoegde politierechtbank en de procureur des Konings.