Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 26/04/2023 - 20:00

Omgeving - reglement voor het aanleggen van een tegeltuin - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Viviane Tielemans, raadslid
Aanleiding

Lokaal bestuur Lennik wil in het kader van haar klimaatbeleid meer groen in de gemeente. Het bestuur wenst initiatieven hiertoe te ondersteunen door middel van subsidiëring, het toelaten om gebruik te maken van openbaar domein binnen een regelgevend kader.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving zijn van toepassing:

bevoegdheidsgrond:

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 51, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 
Feiten, context en argumentatie

De oproep om van de Europese unie voor de uitwerking en lancering van innovatieve plattelandsprojecten die de omgevingskwaliteit en de vitaliteit te versterken door investering of samenwerking;

De goedkeuring van het voorgestelde Leader project “Koester je kern” van 20 september 2022 opgemaakt door enkele burgers van gemeente Lennik die lid zijn van de adviesschrijfgroep omgeving;

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lennik en Zonnestraal vzw van 29 juli 2022.

De goedkeuring van het college van 14 november 2022 voor de opstart van het leaderproject “koester je kern” met daarin het engagement voor het uitwerken van een subsidiereglement geveltuinen.

Het RUP bouw- en woonlagen van 16 december 2020 met daarin de aanbevelingen om bij vergunningsaanvragen voldoende rekening te houden met ontharden en aanbrengen van inheemse planten in de voortuin. Waarbij een subsidiereglement geveltuinen een stimulans kan zijn om versneld de doelstellingen te realiseren voor meer groen en ontharding in de woonkernen.

Het subsidiereglement is relevant voor gemeente Lennik omdat dit overeenstemt met de beleidsdoelstelling om de woonkernen te vergroenen, biodiverser en aangenamer te maken en een oplossing biedt aan het verminderen van hitte-eilanden in de woonkernen tijdens hittegolven.

De betrokkenheid van Zonnestraal vzw en bewoners betrokken bij initiatieven de voorgestelde projecten vanuit de werkgroep en gemeente Lennik zodat er een beter sociaal netwerk ontstaat tussen beide leefgemeenschappen.

Financiële impact

Er wordt jaarlijks max. 2400 euro voorzien op volgende registratiesleutel: 2023/A-3.6.5/0530-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN 2022-25: Subsidies aan gezinnen (aanplanten struiken en bomen) We zorgen voor groene gevels en tuinen en ontharden

 

Onderdeel Extra Input 2023 2024 2025
Exploitatie Exploitatie - ontvangsten      
Exploitatie - uitgaven 2400 2400 2400
         
Onderdeel Extra Input 2023 2024 2025
Investeringen Investeringen - ontvangsten      
Investeringen - uitgaven      

 

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Peter Berckmans
Resultaat: Met 12 stemmen voor, 8 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het aanleggen van een tegeltuin goed.

TOELATING EN SUBSIDIE VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN TEGELTUIN - REGLEMENT

Artikel 1: Aanleiding

Lokaal bestuur Lennik wil in het kader van haar klimaatbeleid meer groen in de gemeente. Het bestuur wenst initiatieven hiertoe te ondersteunen door middel van subsidiëring, het toelaten om gebruik te maken van openbaar domein binnen een regelgevend kader. Tegeltuinen nemen C02 op, zorgen voor verkoeling, zorgen voor buffering van water, een betere luchtkwaliteit, zorgen voor kleurrijke, sfeervolle straten, bevorderen sociaal contact en vergroten de biodiversiteit.

Artikel 2: Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen volgende betekenis.
Tegeltuin: is de kleine tuin die kan ontstaan op openbaar domein door planten aan te leggen langs de huisgevel na wegname van 1 of meer tegels van het voetpad.
De aanvrager is een inwoner die wenst een tegeltuintje aan te planten, en hiervoor een schriftelijke goedkeuring aanvraagt. De aanvrager dient eigenaar van het gebouw te zijn, of dient een toestemming van de eigenaar of mede-eigenaars van het gebouw te hebben.
Plantvak: de onverharde zone op het openbaar domein waarin de tegeltuin komt
De obstakelvrije loopweg, is de ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten vanaf de grens van de rand van de geveltuin en loodrecht op de rooilijn.
De rooilijn is de grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen.

Artikel 3: Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Lennik.

Artikel 4: Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door de eigenaar(s) van woningen die een tegeltuin willen voorzien. Als de huurder van een woning een aanvraag indient, moet er bij de aanvraag steeds een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar(s) toegevoegd worden.

Artikel 5: Voorwaarden aanleg tegeltuin


Om een schriftelijke goedkeuring te verkrijgen dient de aanleg aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Er wordt een maximale breedte van 30 cm toegestaan (1tegel). Wanneer het voetpad minimaal 2,40 meter breed is, kan een tegeltuin van 0,60 meter (2tegels) toegestaan worden.
 • Lengte: meerdere tegels naast elkaar opbreken mag, maar er dient minstens 30 cm afstand worden gehouden van het aanpalende eigendom.
 • De obstakelvrije loopweg moet over de volledige lengte minimaal 1,5m breed bedragen. Afhankelijk van de plaats en densiteit van het aantal voetgangers kan de gemeente eventueel het behoud van een grotere vrije doorgang in de vergunning opleggen.
 • Het plantvak wordt afgeboord met een rand die maximaal 5 cm boven het voetpad uitsteekt. Andere omranding zoals afsluitingen of hekjes zijn niet toegelaten.
 • Bij de aanleg mogen de nutsleidingen (gas, elektriciteit, water,…) niet worden beschadigd. Schade valt ten laste van de aanvrager.
 • Bij beschermde gevels kan de aanleg van een tegeltuin geweigerd worden.
 
                          *max. 60 cm indien het voetpad min. 2.4 m breed is

 

Artikel 6: Voorwaarden plantkeuze

De beplanting van een tegeltuin moet aangepast zijn aan de groeiplaats. Planten met sterke doornen of scherpe twijgen en invasieve exoten zijn verboden. Hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Rankende en windende klimplanten moeten goed aan de gevel worden verankerd via een klimhulp en plantenwortels mogen het voetpad en nutsleidingen niet beschadigen. Indien de klimplant een klimhulp nodig heeft, mag deze ook ingediend worden bij de subsidieaanvraag.

Artikel 7: aansprakelijkheid

De vergunninghouder (de uitvoerder) blijft aansprakelijk tegenover derden, met inbegrip van het lokaal bestuur en betrokken nutsbedrijven, voor elke schade of nadeel, van om het even welke aard, die het vergunde werk tijdens de aanleg of erna zou berokkenen, inclusief mogelijke schade aan leidingen en kabels.

Artikel 8: Onderhoud van de tegeltuin

De aanvrager dient in te staan voor de verzorging en onderhoud als een goede huisvader.

 • Hij/zij zorgt ervoor dat huisnummers, straatnamen, openbare verlichting en verkeersborden te allen tijde zichtbaar blijven;
 • Hij/zij zorgt ervoor dat het gevelgroen niet meer dan 30 cm van de obstakelvrije loopweg inneemt;
 • Hij/zij dient ervoor te zorgen dat na snoeiwerken of bij bladval het groenafval verwijderd wordt;
 • Het bestuur heeft het recht om te allen tijde de schriftelijke goedkeuring in te trekken voor tegeltuinen die niet in overeenstemming zijn met dit reglement en heeft dan het recht om de tegeltuin te laten herstellen in de oorspronkelijke staat. De kosten zullen teruggevorderd worden van de aanvrager of de eigenaar.

Artikel 9: Subsidie

Voor de tegeltuin kan éénmalig een subsidie aangevraagd worden. De subsidie bedraagt 70% van de aankoopprijs van de plant(en) met een max. van 30 euro per begonnen meter met een max. van 120 euro per adres of vergund volume. Voor een vergund volume met meerdere adressen kan er slecht 1 aanvraag voor subsidie worden ingediend.
Indien men hiervan wil afwijken moet er schriftelijke goedkeuring worden gevraagd aan het lokaal bestuur.

Artikel 10: Aanvraagprocedure

1. Aanvraag geveltuin:

 • Via formulier “aanvraag tegeltuin” op het e-loket via volgende link: https://www.lennik.be/eloket
 • Via schriftelijk aanvraagformulier bij het onthaal ter attentie van dienst omgeving.
 • Volgende documenten dienen toegevoegd te worden:
 1. Schets of inplantingsplan
 2. Op openbaar domein: de plannen m.b.t de ligging van nutsleidingen en kabels aanvragen via het KLIP portaal (Kabel en Leidingen Informatie Portaal)
 3. Indien huurwoning, schriftelijke toestemming van de eigenaar of mede-eigenaars.

Na schriftelijke goedkeuring van dienst omgeving kunnen de werken uitgevoerd worden.


2. Aanvraag subsidie (max. 6 maanden na schriftelijke goedkeuring van de tegeltuin)

 • Via formulier ”aanvraag subsidie tegeltuin” op het e-loket via volgende link: https://www.lennik.be/eloket
 • Volgende documenten dienen toegevoegd te worden:
 1. Factuur van de aangekochte planten
 2. Foto’s van de reële toestand

Controle ter plaatse door een ambtenaar van de gemeente is mogelijk. De uitbetaling wordt uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2023.