Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 25/01/2023 - 20:00

Openbare werken - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein voor de periode 2023-2024-2025

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Kristien Van Vaerenbergh, Filip Rooselaers, raadsleden
Aanleiding

Sedert meerdere jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE of Sibelgas een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.

Het huidige retributiereglement dat eind 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd/verlengd, vervalt in principe per 31 december 2022.

Fluvius bezorgde de gemeente op 14 oktober 2022 per brief een typereglement voor retributie dat dit jaar nog dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad zodat het van toepassing kan worden voor de periode 2023-2024-2025.

Tegen uiterlijk eind december 2022 dient Fluvius in het bezit te zijn van een ondertekend uittreksel van de gemeenteraadsbeslissing omdat de reguleringsinstantie (de VREG) over de reglementen dient te beschikken in het kader van haar onderzoek naar de tariefvoorstellen van de distributienetbeheerder.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41 en 286
Regelgeving:
  • Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen
Feiten, context en argumentatie

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. De werken van de nutsmaatschappijen langs de gemeentelijke wegen hebben een impact op het openbaar domein.

De Code voor Infrastructuur- en Nutswerken werd opgemaakt door een delegatie van nutsbedrijven en gemeenten en goedgekeurd door onze gemeente.

Regelmatig moeten er op vlak van het onderhoud en de herstellingen dringende werken uitgevoerd worden die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en zijn er daarnaast een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

Naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder is de code geactualiseerd om meer oog te hebben voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP,... .

Financiële impact

Volgens voorliggend retributiereglement voor 2023-2024-2025 wordt de financiële impact voor de gemeente Lennik geraamd op een jaarlijkse inkomst van:

Electriciteit 17.044,93 €
Gas 3.722,16 €
Totaal 20.767,09 €
Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

Er wordt aan de eigenaar van elke nuts­voor­ziening binnen Fluvius een retributie aan­ge­­rekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge­meen­telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen­te­we­gen.

 

Permanente nutsvoorzieningen omvatten:

  • alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
  • alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nuts­voorzieningen.

 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor­af­gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

 

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 februari 2023 voor een termijn eindigend op 31 de­cember 2025.

 

Artikel 2:

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voet­paden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. 

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

 

Artikel 3:

Parameters voor jaren 2023 - 2024 - 2025:

Hierbij worden de parameters weergegeven die van toepassing zijn voor de berekening van de retributievergoeding voor de komende drie jaar.


RETRIBUTIE OP BASIS VAN SLEUFLENGTES


Aandeel sleuflengte n.a.v. van wegenwerken en op vraag van gemeente      33%


Bedrag basisretributie per m²                                              Aardewegen  0,36 €
                                                                                         Voetpaden    0,60 €
                                                                                         Rijwegen      0,78 €
Toeslag bij niet-coördinatie                                                                      25%
Aandeel sleuven niet in coördinatie                                                          20%
Toeslag bij overschrijding tijd                                                                  50%
Toeslag bij overschrijding ingenomen oppervlakte en tijd                           50%
Aandeel werken met overschrijding tijd                                                    25%
Aandeel werken met overschrijding oppervlakte en tijd                             25%

 

 

INDEX


Op de basisbedragen werd een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus van:
- 1,26% voor 2020 t.o.v. 2019
- 0,82% voor 2021 t.o.v. 2020
- 2,73% voor 2022 t.o.v. 2021.

Artikel 4:

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 5:

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

 

Artikel 6:

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.